Terms and conditions

01

Begrippenlijst

1.1 Klant: de afnemer van de goederen en diensten van Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design of FoxSake Creative.

1.2 Aanleverspecificaties: dit zijn specificaties die een drukker kan meegeven waaraan het ontwerp moet voldoen om te zorgen dat het op een juiste manier gedrukt wordt. Aanleverspecificaties die een drukker kan vragen zijn bijvoorbeeld afloop, snijtekens, kleuren in CMYK, etc.

1.3 Drukker: een externe partij die het ontwerp op papier kan zetten. 

1.4 Drukwerkbestand: het bestand wat je bij de drukker aanlevert om te zorgen dat het ontwerp op papier komt. 

1.5 Drukwerk klaar: het bestand is drukwerk klaar als de klant definitief akkoord gegeven heeft op het bestand en is opgemaakt volgens de aanleverspecificaties.

02

Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design en FoxSake Creative.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk of mondeling toestemming geeft op de vooraf gestuurde offerte. Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan.

2.3 Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na uitgifte tenzij anders aangegeven door Anna van Heteren.

2.4 Offertes zijn onderhevig aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt.
2.4.1 Dit geldt niet enkel voor het voortraject. Ook wanneer Anna van Heteren al bezig is met de opdracht kan de reeds uitgegeven offerte veranderen door veranderingen van werkzaamheden.
2.4.2 Onder veranderingen wordt verstaan: de veranderende vraag van de klant en de impact die deze wijziging met zich meebrengt. 

2.5 Prijzen zijn altijd exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten. 

03

Uitvoering en verantwoordelijkheid

3.1 Anna van Heteren heeft richting de klant een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat. 

3.2 Vooraf bespreken Anna van Heteren en de klant een planning van oplevering. 

3.3 Wanneer de opdracht als gevolg van overmacht niet op tijd aankomt bij de klant is Anna van Heteren niet aansprakelijk voor de gevolgen en kosten die daaruit voortvloeien.
3.3.1 Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging in uitlevering van fysieke eindresultaat door derden.
3.3.2 Anna van Heteren zal in geval van vertraging als gevolg van overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de klant te voldoen. 

3.4 De klant is verantwoordelijk voor het vooraf aanleveren van de juiste aanleverspecificaties.

3.5 De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde materialen en informatie om de opdracht uit te kunnen voeren.

3.6 Anna van Heteren is niet verantwoordelijk voor de vertraging die de opdracht oploopt wanneer de klant niet tijdig en/of incomplete input aanlevert. 

3.7 De offertes van Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design en FoxSake Creative zijn altijd excl. drukwerk. Echter kan Anna van Heteren, op verzoek van de klant, hier ondersteuning in bieden tegen een vooraf afgesproken tarief.

3.8 Anna van Heteren geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van: 
3.8.1 Kleuren die anders uitpakken dan verwacht.
3.8.2 Papier of ander drukwerk materiaal wat niet is zoals verwacht.

3.9 Anna van Heteren is verantwoordelijk voor het correct en drukwerk klaar aanleveren van de bestanden.

3.10 Anna van Heteren is niet verantwoordelijk voor een incorrect drukwerkbestand wanneer Anna van Heteren vooraf niet de juiste aanleverspecificaties ontvangen heeft. Anna van Heteren zal echter alles in werking stellen tegen een vooraf afgesproken tarief om alsnog het juiste bestand aan te leveren.

3.11 Is het bestand niet correct door nalatigheid van Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design en FoxSake Creative? Dan zal Anna van Heteren kosteloos zorgen dat het bestand alsnog goed aangeleverd wordt.

3.12 In geval van 3.10 en 3.11 zal Anna va Heteren zelf contact opnemen met de door klant gekozen externe partij om de snelheid te bevorderen en hieruit voortvloeiende extra kosten zo laag mogelijk te houden. 

04

Eigendoms- en auteursrechten

4.1 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven, tenzij anders afgesproken, in eigendom van Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design of FoxSake Creative. Hieronder valt:
4.1.1 Ontwerpen
4.1.2 Schetsen
4.1.3 Illustraties
4.1.4 (Elektronische) bestanden
4.1.4 Geschreven teksten, etc.

4.2 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken.
4.2.1 Hieronder vallen wijzigingen, verminkingen of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp.
4.2.2 De auteursrechten van het ontwerp blijven ten alle tijden eigendom van Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design of FoxSake Creative tenzij anders schriftelijk afgesproken.
4.2.3 Indien er gekozen wordt voor meerdere ontwerpvoorstellen blijven de afvallende concepten en ontwerpvoorstellen ten alle tijden eigendom van Anna Van Heteren, Anna Van Heteren Print & Media Design en FoxSake Creative. Indien deze concepten in de toekomst bruikbaar blijken voor andere bedrijven heeft Anna Van Heteren het recht deze niet afgenomen concepten alsnog te gebruiken. 
4.2.4 Het ontwerp mag sowieso helemaal niet meer gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt volgens clausule 7 Annulering. 
4.2.5 Als deze regels overtreden worden heeft Anna van Heteren recht op een vergoeding van de klant wegens inbreuk op rechten van het totale factuurbedrag x het aantal overtredingen. 

4.3 Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design en FoxSake Creative heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeengekomen met de klant. 

05

Prijzen en aanbiedingen (korting)

5.1 Per opdracht ontvangt de klant een totaalofferte incl. twee correctierondes en excl. drukwerk tenzij anders vermeld in de aanbieding. 

5.2 Extra correcties zullen o.b.v. nacalculatie doorberekend worden tegen het vooraf afgesproken uurtarief excl. 21% BTW. 

5.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel overeengekomen wanneer dit door Anna van Heteren schriftelijk bevestigd is in de offerte.

5.4 Anna van Heteren mag aanbiedingen en kortingen intrekken zonder enig bericht en voor de einddatum van de aanbieding als Anna van Heteren dat nodig acht.

5.5 De tarieven en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten.

06

Betalingscondities

6.1 Facturatie vindt plaats na levering van het ontwerp tenzij anders afgesproken.
6.1.1 Wanneer het totale offerte bedrag boven de € 5.000 uitkomt, brengt Anna van Heteren een voorschot van 50% van de totale offerte in rekening na accordering van de offerte. De overige 50% van de offerte wordt achteraf gefactureerd na oplevering. 

6.2 Vanaf de factuurdatum geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zal Anna van Heteren een herinnering sturen.

6.4 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na de herinnering te betalen, ontvangt de klant een nieuwe factuur met een administratie fee van 10% over het totale bedrag excl. 21% BTW + € 50,00 excl. 21% BTW.

6.5 Indien Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design of FoxSake Creative 5 werkdagen na oplevering van de eerste, de tweede of definitieve versie niets verneemt van de klant, tenzij vooraf besproken, gaat Anna van Heteren ervanuit dat het ontwerp naar akkoord is. Anna van Heteren zal hierna het definitieve bestand opleveren en de factuur opmaken.

07

Annulering

7.1 Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd.

7.2 Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten (tevens urenvergoeding voor het tot dan toe gedane werk) te vergoeden.
7.2.1 Tevens wordt een extra bedrag van € 50,00 excl. 21% BTW in rekening gebracht voor de administratieve werkzaamheden die uit de annulering volgen.
7.2.2 Op de annulering gelden dezelfde betalingstermijnen als normaal. 

08

Aansprakelijkheid

8.1

Anna van Heteren, Anna van Heteren Print & Media Design en FoxSake Creative

zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor:

 

8.1.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal wat door de klant wordt aangeleverd.

 

8.1.2 Fouten, tekortkomingen of misverstanden ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden denk aan het niet tijdig of niet aanleveren van alle gegevens en materialen.

 

8.1.3 Fouten of tekortkomingen van door de klant ingeschakelde derden.

 

8.1.4 Fouten in offertes of overschrijdingen van prijsopgaven van externe partijen.

 

8.1.5 Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens wanneer de klant in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, ongeacht of de klant hier gebruik van heeft gemaakt.

Scroll to Top